Statistika za jezikoslovno istraživanje
Proljeće 2010.
4. godina, izborni kolegij za studente svih odjela


Nositelj kolegija: doc. dr. Damir Ćavar
Predavanja: 2 sat/tjedno
Seminar: 1 sat/tjedno
ECTS bodovi: 8
Mogućnost izvođenja na jezicima: hrvatski, engleski, njemački, poljski


Vrijeme i dvorana: Ured na Relji, srijedom 11-13, četvrtkom 10-11
Sati konzultacije: pogledajte kalendar na mrežnom sučelju

Pregled
U okviru ovoga kolegija daje se uvod u osnovne metode statističke analize koje se koriste u obradbi teksta i jezika, i to:

 • univarijatna analiza (deskriptivna statistika)
 • bivarijatna analiza (korelacije)
 • multivarijatna analiza (npr. regresijska analiza, klasterska analiza, “principle component analysis”).
Sve će se metode analize primijeniti na obradbu govorenih i tekstovnih jezičnih podataka uporabom računalnih aplikacija poput jezika R, tabličnih kalkulatora kao što je MS Excel ili OpenOffice Spreadsheet.
Studenti će usvojiti temeljne postupke statističke analize i znati izabrati prikladnu metodu analize za određena pitanja i svrhu, kao i vještinu upotrebe uobičajenih računalnih pomagala za obavljanje vlastitih analiza jezičnih podataka.

Literatura i materijali (izbor)

Obveze
 • čitanje literature
 • 2 ispita po 5-10 minuta
 • aktivno sudjelovanje u nastavi i raspravama
 • projekt
 • izlaganje projekta
 • seminarski rad na osnovi projekta

Dodatno
 • Registrirajte si adresu e-pošte. Pošaljite mi dopis e-poštom s oznakom/temom “Statistika za jezikoslovno istraživanje Lista” i vašim imenom u sadržaju dopisa, tako da vas mogu dodati listi za obavjesti e-poštom. Mogu vam slati obavijesti, informacije, poveznice, zadatke za domaće radove i čitanje u elektronskom obliku.
 • Najjednostavnije je kontaktirati me e-poštom.
 • Domaći radovi ne priznaju se za bodovanje ako se predaju iza roka (osim ako se može dokazati opravdano izostajanje).
 • Domaće radove možete predati elektronski putem e-pošte ako imate mogućnost pretvoriti ih u PDF datoteke.
 • Domaći radovi se moraju predati u roku i ako niste slušali predavanje.
 • Mogućnost za ponavljanje malih ispita ne postoji (to nisu službeni ispiti), samo iznimno u opravdanim slučajevima. Ako ne možete doći na takav ispit, morate me unaprijed obavijestiti.
 • Možete preskočiti jedan ispit ili jedan domaći rad bez posljedice.
 • Materijali će biti slani e-poštom. Isto tako će biti pristupni na mrežnim stranicama, za preslikavanje kod kopirnice kod referade, te u knjižnici.
 • Provjerite redovno vašu e-poštu.

Ocijene
Konačna ocijena se sastoji od slijedećih čimbenika:
 • Seminarski rad 35%
 • Ispiti 20%
 • Sudjelovanje u nastavi 25%
 • Izlaganje projekta 20%

Mjera za ocijene
5: 90-100%
4: 80-89%
3: 70-79%
2: 65-69%
1: 0-64%

Neprihvatljivo akademsko ponašanje
Akademski integritet je poštenje i odgovornost u nastavnom i znanstvenom radu. Neprihvatljivo akademsko ponašanje predstavljaju aktivnosti i radnje koje narušavaju akademski integritet institucije, a primjeri toga su:
 • Korištenje nedozvoljenih materijala kao pomagala na ispitima ili u izradi domaćeg rada.
 • Angažiranje druge osobe za polaganje ispita u svoje ime.
 • Predaja značajnih dijelova istog akademskog rada za dobivanje bodova više od jedanput, a bez dozvole nastavnika ili programa za koji se rad predaje.
 • Falsificiranje ili izmišljanje podataka i informacija u akademskim radovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilješke i izvješća, laboratorijske rezultate i citiranje.
 • Plagiranje, odnosno posvajanje radova drugih autora, uključujući i studenata. Svim idejama ili podatcima uzetim iz drugih izvora bilo za usmenu ili pismenu uporabu moraju biti jasno naznačeni stvarni autori, ukoliko se ne radi o općem znanju.
 • Od studenata i nastavnika se očekuje da se drže općeprihvaćenih standarda akademskog ponašanja. Neprihvatljivo akademsko ponašanje će biti kažnjeno na prikladan način. Kazna može varirati u rasponu od umanjenja ocjene za određeni rad pa sve do negativne ocjene za cijeli kolegij. U nekim slučajevima nastavnik može zatražiti od studenta/ice dodatne radove kako bi zadovoljio/la sve obveze iz kolegija.
 • Svi podatci u ovome izvedbenom planu, uključujući obveze iz kolegija te tjedni plan rada, podložni su promjenama i ne bi trebali biti nadomjestak za pohađanje nastave niti za bilo koje informacije dobivene od predmetnog nastavnika.

PRIVREMENI PLAN (može se promjeniti)
 1. Uvod
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -